poplock.pl Prokuratura Okr?gowa w P?ocku

poplock.pl
Title: Prokuratura Okr?gowa w P?ocku
Keywords: prokuratura okr?gowa w p?ocku, prokuratura okr?gowa
Description: Prokuratura Okr?gowa w P?ocku
poplock.pl is ranked 7121762 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,475. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. poplock.pl has 43% seo score.

poplock.pl Information

Website / Domain: poplock.pl
Website IP Address: 79.96.129.82
Domain DNS Server: dns3.home.pl,dns2.home.pl,dns.home.pl

poplock.pl Rank

Alexa Rank: 7121762
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

poplock.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $2,475
Daily Revenue: $6
Monthly Revenue $203
Yearly Revenue: $2,475
Daily Unique Visitors 624
Monthly Unique Visitors: 18,720
Yearly Unique Visitors: 227,760

poplock.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Fri, 05 Aug 2016 13:31:45 GMT
Server IdeaWebServer/v0.80

poplock.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
prokuratura okr?gowa w p?ocku 5 2.83%
prokuratura okr?gowa 5 1.93%

poplock.pl Traffic Sources Chart

poplock.pl Similar Website

Domain Site Title
shopw.co.kr ????_[#W]
miznoble.kr ????? ?? ????W??????
camionxl.com w
fedeli.com.ar W
wetlaufer.com :: W ::
wtokyo.co.jp W
whaus.co.kr ? w-???? ???? ?????. ?
wpension.com ::W??? ???? ????? :
jarvisnapa.com W
stcornelius.net W

poplock.pl Alexa Rank History Chart

poplock.pl aleax

poplock.pl Html To Plain Text

Prokuratura Okr?gowa w P?ocku Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji us?ug i zgodnie z Polityk? Plików Cookies. Mo?esz okre?li? warunki przechowywania lub dost?pu do plików cookies w Twojej przegl?darce. Zamknij Prokuratura Okr?gowa w P?ocku Przejd? do menu g?ównego Przejd? do tre?ci Przejd? do wyszukiwarki Strona g?ówna Kontakt Mapa strony Czcionka: Zmień Kontrast Wyszukaj w serwisie Wyszukaj w serwisie Tutaj wpisz szukan? fraz?: Menu g?ówne Aktualno?ci Archiwum Prokuratura Okr?gowa w P?ocku Osoby pe?ni?ce funkcje O?wiadczenia maj?tkowe Jednostki podleg?e Prokuratura Rejonowa w M?awie Prokuratura Rejonowa w Sierpcu Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie Prokuratura Rejonowa w P?ocku Prokuratura Rejonowa w P?ońsku Prokuratura Rejonowa w Gostynin Prokuratura Rejonowa w Sochaczewie Prokuratura Rejonowa w ?yrardowie Rzecznik Prasowy i jego serwis Aktualno?ci Rzecznika Prasowego Komunikaty Archiwum Rzecznika Prasowego Polemiki i odpowiedzi Sprostowania Prawa osób pokrzywdzonych Prawa i obowi?zki obywatela w s?dzie i prokuraturze Dost?p do informacji publicznej Mediacje Komunikaty Oferty pracy Zamówienia publiczne Zamówienia poni?ej 30.000 euro Og?oszenia Formularze do pobrania Biblioteka Informacje o maj?tku zb?dnym Informacje Sposób przyjmowania osób z dysfunkcj? komunikowania si? Zasady zwrotu kosztów - wzory wniosków, za?wiadczeń i pouczeń W sprawie op?at za wydanie kserokopii Konta bankowe Mapa dojazdu T?umacze przysi?gli Pomoc prawna Pytania i odpowiedzi Europejski Trybuna? Praw Cz?owieka w sprawach polskich Sprawozdania i o?wiadczenia Zadaniem Prokuratury jest strze?enie praworz?dno?ci oraz czuwanie nad ?ciganiem przest?pstw Jeste? tutaj: Strona g?ówna Informacje PROKURATURA OKR?GOWA W P?OCKU Plac Obrońców Warszawy 8 09 - 404 P?ock tel. 24 2674560, fax 24 2674580 Interesanci przyjmowani s? przez prokuratorów, zgodnie z zakresem ich dzia?ań, od wtorku do pi?tku w godzinach od 9.00 do 15.00. W poniedzia?ki interesanci przyjmowani s? od godziny 11.00 do 17.00 , przy czym po godzinach urz?dowania - przez prokuratorów w ramach du?urów. Prokurator Okr?gowy lub jego Zast?pca przyjmuj? interesantów w sprawach skarg i wniosków w ka?d? ?rod? od godziny 10.00 do 16.00, za? w innych dniach, w godzinach urz?dowania, po wcze?niejszym uzgodnieniu terminu. Informacje publiczne o Prokuraturze Okr?gowej w P?ocku i jednostkach podleg?ych znajduj? si? na stronie internetowej Prokuratury Krajowej Aktualno?ci Komunikat rzecznika prasowego Uprzejmie informuj?, ?e w dniach 18 lipca – 16 sierpnia 2016 roku przebywam na urlopie wypoczynkowym i b?d? mia?a ograniczony dost?p do poczty elektronicznej i telefonu. W czasie mojej nieobecno?ci informacji mediom b?dzie udziela? Prokurator Okr?gowy – Przemys?aw Tarczyński w okresie od 18 do 31 lipca 2016 roku, a Zast?pca Prokuratora Okr?gowego w P?ocku – Monika Mieczykowska w okresie od 1 do 15 sierpnia 2016 roku. Pytania w zakresie post?powań prowadzonych w Wydzia?ach ?ledczym i Gospodarczym Prokuratury Okr?gowej w P?ocku prosz? kierowa? na adres poczty elektronicznej Prokuratury Okr?gowej w P?ocku prokuratura@plock.po.gov.pl lub telefon stacjonarny 24 2674560. W zakresie post?powań prowadzonych w prokuraturach rejonowych okr?gu p?ockiego prosz? kontaktowa? si? bezpo?rednio z w?a?ciwymi Prokuratorami Rejonowymi drog? mailow? lub za po?rednictwem telefonów stacjonarnych (dane kontaktowe zamieszczone s? na stronie internetowej Prokuratury Okr?gowej w P?ocku). Na wiadomo?ci wymagaj?ce mojej odpowiedzi odpisz? niezw?ocznie po powrocie. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okr?gowej w P?ocku Iwona ?migielska-Kowalska Spotkanie z delegacj? prokuratorów z Chińskiej Republiki Ludowej W dniu 21 stycznia 2016 roku prokuratorzy okr?gu p?ockiego go?cili w siedzibie Prokuratury Okr?gowej w P?ocku sze?cioosobow? delegacj? prokuratorów Prowincji Fujin z Chińskiej Republiki Ludowej. Celem wizyty by?a wymiana do?wiadczeń w zakresie funkcjonowania systemów prawnych obu państw, ze szczególnym uwzgl?dnieniem uregulowań polskich przepisów dotycz?cych struktury organizacyjnej i kompetencji poszczególnych szczebli prokuratury oraz pozycji prokuratora w post?powaniu s?dowym. Spotkanie by?o tak?e okazj? do omówienia praktycznych aspektów wspó?pracy mi?dzynarodowej pomi?dzy naszymi państwami, w kontek?cie realizacji wniosków o pomoc prawn?. czytaj wi?cej o Spotkanie z delegacj? prokuratorów z Chińskiej Republiki Ludowej Wszystkie aktualno?ci Jednostki Podleg?e M?awa Sierpc Ciechanów P?ock P?ońsk Gostynin Sochaczew ?yrardów Kontakt Rzecznik Prasowy Stopka O?wiadczenie o dost?pno?ci Polityka prywatno?ci Kontakt z administratorem Pomoc PROKURATURA OKR?GOWA W P?OCKU 09 - 404 P?ock Plac Obrońców Warszawy 8 tel. 24 2674560, fax 24 2674580 E-mail: prokuratura@plock.po.gov.pl godziny urz?dowania 730 - 1530 od poniedzia?ku do pi?tku do góry strony Skrzynki internetowej poczty elektronicznej prokuratur okr?gu p?ockiego, jako niespe?niaj?ce wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiotów realizuj?cych zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565) z pó?niejszymi zmianami, nie mog? s?u?y? do przesy?ania zawiadomień o pope?nieniu przest?pstwa albo innych pism procesowych. Nades?ane w taki sposób pisma mog? zosta? pozostawione bez nadawania im formalnego biegu.

poplock.pl Whois

Domain Name: POPLOCK.PL